Privacy Statement

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O), Stichting Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking (OOM) en WIJ TECHNIEK (hierna te noemen: partijen) verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor A+O, OOM en WIJ TECHNIEK is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij staan regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om ervoor te zorgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren.


Dit privacy statement beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Partijen spannen zich in om informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals in dit statement staat beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan partijen verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens partijen zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzingen in deze verklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat altijd op www.praktijkopleidersdagen.nl.

De privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 2 juni 2020.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?
Partijen ontvangen van jou de persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een evenement of workshop.

Welke persoonsgegevens worden door partijen verwerkt?
Op het moment dat partijen een evenement of workshop organiseren, dan gebruiken zij daarvoor persoonsgegevens. Partijen gebruiken daarbij de volgende categorie persoonsgegevens:
• NAW;
• E-mail;
• Telefoonnummer (vast & mobiel);
• Huidige werkgever;

Voor welke doeleinden verwerken partijen je persoonsgegevens?
1) Verbeteren van de dienstverlening
In het kader van het verbeteren van onze dienstverlening kan in bepaalde gevallen na afloop van een evenement gevraagd worden om een enquête in te vullen. Deze persoonsgegevens worden na ontvangst geanonimiseerd, waarna wij ze gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

2) Workshops en Evenementen
Indien je deelneemt aan een evenement dat door partijen wordt georganiseerd dan kunnen wij op verschillende momenten persoonsgegevens van je opvragen. Dit doen wij om de volgenden redenen:

 • Om te bepalen of je behoort tot de vakmensen in de technische branches van de 3 scholingsfondsen.
 • Wij willen je in de toekomst wellicht nogmaals uitnodigen voor een soortgelijk evenement;
 • Om bij te houden wie aan een evenement heeft deelgenomen;
 • Ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Het verzenden van (praktische) updates betreffende het evenement;

De persoonsgegevens die op een workshop of evenement worden ontvangen, worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Wel kunnen wij deze persoonsgegevens met derde partijen delen, dit gebeurt alleen voor doeleinden die met het evenement te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de professionele fotograaf die op het evenement foto’s maakt of standhouders die in opdracht van partijen zijn ingehuurd. Met deze derde partijen worden altijd zeer duidelijke afspraken gemaakt om de bescherming van jouw (persoons)gegevens te garanderen.

Cookies
Partijen maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Je kunt het ontvangen van cookies uitzetten via je browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Wel verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s).

Foto’s
In uitzonderlijke gevallen kunnen foto’s van jou gebruikt worden in het kader van partijen haar opleidings- en ontwikkelingsdoeleinden. Deze foto’s kunnen op evenementen, workshops of trainingen gemaakt worden. De mogelijkheid bestaat dat deze foto’s gepubliceerd worden in fysieke en/of digitale media. (Zoals facebook, webpagina’s, kranten, promotiemateriaal, etc). Indien dit gebeurt zal A+O, OOM of WIJ TECHNIEK je hier altijd toestemming voor vragen en de foto’s pas na jouw toestemming gebruiken.

Met wie delen partijen de persoonsgegevens?
Soms moeten wij persoonsgegevens met derde partijen delen zodat ze ons kunnen helpen bij een van de bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat verschillende partijen mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen krijgen. Deze partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • IT (Security)- leveranciers;
 • Communicatie- en onderzoeksbureaus;
 • Werkgevers;
 • Professionele fotografen;
 • Evenement organisatoren;
 • Toezichthouders;

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen geven dan worden aan deze derde partijen zeer strenge eisen gesteld. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de AVG. De 3 scholingsfondsen zullen nooit je persoonsgegevens doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Tevens zullen je persoonsgegevens nooit gebruikt worden voor andere dan eerdergenoemde doeleinden.

Hoe lang bewaren partijen je persoonsgegevens?
Partijen bewaren je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk om bovenstaande doeleinden te bereiken. Per doeleinde kunnen deze bewaartermijnen verschillen.

 1. Betreffende de persoonsgegevens die wij in het kader van evenementen en workshops ontvangen bewaren wij
  deze maximaal 1 jaar.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
Partijen gaan heel zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om die je ons geeft. Wij nemen voortdurend passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik.

Jouw rechten onder de AVG
De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:
• recht van inzage van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
• recht op rectificatie van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
• recht op gegevenswissing: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
• recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
• recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen.
• recht van bezwaar: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.
Indien je een beroep wil doen op een van je rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar h.degroot@technischefondsen.nl of door een brief te sturen naar WIJ TECHNIEK, afdeling Privacy, Postbus 416, 3440 AK Woerden. WIJ TECHNIEK zal dan namens de partijen binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op je rechten onder de AVG.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of dit privacyverklaring dan kun je telefonisch contact opnemen via 06-12880015.

Indienen van een klacht
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat partijen jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Namens de partijen heeft WIJ TECHNIEK een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG van WIJ TECHNIEK ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de FG door een e-mail te verzenden naar h.degroot@technischefondsen.nl